Regulamin sklepu Dompsa.pl

Sprzedaż w ramach sklepu internetowego prowadzona jest w oparciu o Regulamin sklepu internetowego, z którym każdy Klient winien się zapoznać przed złożeniem zamówienia. Akceptacja warunków Regulaminu jest niezbędna do złożenia zamówienia. Sklep internetowy Dompsa.pl, prowadzony jest przez firmę MORGAN Katarzyna Markiewicz. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.

Definicje

Sprzedawca: MORGAN Katarzyna Markiewicz ( NIP: 5782709056; REGON: 015265617) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki; Siedziba Sprzedawcy i Adres korespondencyjny: Ul. Jana Kasprowicza 62, 01-871 Warszawa;

Zamawiający: osoba składająca Zamówienie w Sklepie;

Sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem wwwDompsa.pl za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

Zamówienie: zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami „KUPUJĘ  I PŁACĘ”

Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia ogólne

Zamawiającymi w sklepie mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów. Sklep czynny jest przez całą dobę, 365 dni w roku, można więc przez całą dobę składać zamówienia. W sprzedaży oferujemy produkty nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

Ceny produktów i usług

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Przy pełnym opisie towaru podana jest cena brutto, zawierająca obowiązującą stawkę podatku VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku towarów znajdujących się w promocji bądź towarów oznaczonych jako “wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary w elektronicznym systemie sprzedaży. Liczba towarów w cenach promocyjnych czy w cenach wyprzedaży jest ograniczona. Ceny promocyjne obowiązują przez ściśle określony czas. Klient nie może domagać się zwrotu różnicy pomiędzy ceną promocyjną a standardową, jeśli złożył zamówienie po okresie, w którym obowiązywała promocja.

Zamówienia

Zamówienie towarów składane jest poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu. Potwierdzeniem zamówienia jest wiadomość e-mail przesłana na adres podany w zamówieniu. Zamówienia mogą składać osoby, które podadzą wszelkie dane potrzebne do zrealizowania transakcji. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. W przypadku, jeżeli w terminie 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia nie zostanie uiszczona pełna cena za zamówienie, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

Wysyłka i dostawa towaru

Sklep realizuje zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i wpłaty należności przez Zamawiającego. W przypadku trudności z realizacją, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jako realizację rozumie się wysyłkę towaru do Zamawiającego.  Koszty dostawy towaru na terenie Polski są podane każdorazowo w podsumowaniu zamówienia. Wysyłki realizowane są za pomocą firmy kurierskiej. Dostawa poza granice Polski jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sklep nie bierze na siebie odpowiedzialności za paczki niedostarczone do klienta z winy klienta (brak kontaktu, nieobecność, błędnego adresu dostawy) lub winy firmy kurierskiej, ani za przetrzymywanie paczek przez organy kontrolujące (np. urzędy celne w przypadku wysyłki poza granice Polski). Firma kurierska podejmuje kilkukrotną próbę doręczenia przesyłki. Jeśli nie zostanie ona doręczona z wyżej wymienionych powodów, paczkę uważa się za dostarczoną. Zamawiający zamawiając produkty z zagranicy jest odpowiedzialny za upewnienie się, że dany produkt lub produkty mogą być legalnie importowane do kraju docelowego. Odbiorca jest importerem produktu i powinien stosować się do przepisów prawa obowiązującego w kraju docelowym. Zamówienia wysyłane poza Polskę lub kraje Unii Europejskiej mogą podlegać opodatkowaniu, opłatom celnym lub innym opłatom nakładanym przez kraj docelowy. Odbiorca przesyłki międzynarodowej może podlegać opodatkowaniu importu towarów, opłatom celnym i innym opłatom w zależności od kraju docelowego. Dodatkowe opłaty celne muszą być uregulowane przez odbiorcę, Sprzedawca nie ma kontroli nad powyższymi opłatami, ani nie może przewidzieć ich wysokości. Przepisy celne danego kraju docelowego dokładnie regulują wysokość takich opłat. Urzędy celne w niektórych krajach wymagają przedstawienia dokumentu tożsamości przed wydaniem przesyłki. Klient może być poproszony o podanie numeru NIP.

Zwroty i reklamacje (nie dotyczy odstąpienia od umowy)

Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres korespondencyjny dla pisemnych reklamacji to: MORGAN Katarzyna Markiewicz Ul. Jana Kasprowicza 62; 01-871 Warszawa zaś adres elektroniczny to: kontakt@dompsa.pl. Przy składaniu reklamacji bądź zapytania należy podać numer zamówienia, którego dotyczy lub podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Zamawiającego i datę złożenia zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Sklep ma 30 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji licząc od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Udzielenie odpowiedzi może nastąpić w takiej samej formie, w jakiej zostało zgłoszone, Zwrot możliwy jest tylko w przypadku spełnienia wszystkich warunków wymaganych w Regulaminie. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania  wypełnionego formularza zwrotu dostępnego na stronie internetowej Sklepu.  Zamawiający ma 30 dni kalendarzowych na zwrot towaru licząc od daty odebrania przesyłki przez Zamawiającego. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji/zwrotu pieniądze zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu. Zwrot nastąpi do 30 dni roboczych.

Odstąpienie od umowy

 Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z póź.zm.), Sprzedawca informuje, że Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Decyduje data nadania przesyłki przez Zamawiającego.  Zwracany towar należy odesłać wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (dostępne na stronie internetowej Sklepu) na adres podany w pkt. 17 Regulaminu. Zamawiający zobowiązany jest do odesłania opakowania z produktem w nienaruszonym stanie (produkt nie może nosić śladów używania).  W przypadku odstąpienia od umowy Sklep dokonuje zwrotu należności za zakupiony towar i przesyłkę poniesionych przez Klienta w ciągu 30 dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji: Zwroty płatności i nadpłaty.

Formy płatności

Sklep oferuje dwie zasadnicze formy płatności.

Płatność tradycyjnym przelewem  – zapłata następuje po złożeniu zamówienia, Zamawiający ma możliwość zrobienia przelewu przez Internet, w banku lub na poczcie. Numer konta zostanie przesłany e-mailem wraz z informacja o przyjęciu zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu wpłaconej kwoty na konto Sklepu.

Płatność szybkim przelewem za pośrednictwem serwisu Dotpay – umożliwia dokonanie płatności natychmiastowym przelewem lub kartą płatniczą, poprzez płatności mobilne oraz z wykorzystaniem innych najnowszych rozwiązań. Wybierając tę metodę płatności Zamawiający zostanie przekierowany do systemu Dotpay.pl, w którym wskaże swój bank. Następnie zaloguje się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzi płatność. Aby zamówienie mogło zostać pomyślnie złożone, po dokonaniu płatności zaleca się aby Zamawiający nie zamykał okna przeglądarki, lecz poczekał aż strona przekieruje go z powrotem na dompsa.pl. Z reguły zaksięgowanie pieniędzy odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu.

Płatności szybkim przelewem są obsługiwane przez spółkę Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

Zwroty płatności i nadpłaty

W przypadku gdy Sklep zobowiązany jest do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten nastąpi do 14 dni roboczych.  Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność lub na rachunek bankowy podany na formularzu zwrotu.

Bezpieczeństwo i poufność danych

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – tzw. RODO, w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji i zwrotów. Rejestracja lub złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.dompsa.pl wymaga wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (zaznaczenie boxu) dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres kontakt@dompsa.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień. Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Zamawiającego narusza przepisy wymienionego w pkt 32 Regulaminu Rozporządzenia.  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Zamawiającego skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Dane Osobowe Zamawiających zarejestrowanych są przetwarzane przez czas istnienia Konta Klienta. Dane Osobowe Zamawiających, którzy dokonali zakupu bez rejestracji, są przetwarzane przez czas dwunastu miesięcy i usuwane pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sklepu.

Zasady wykorzystania plików cookie

Serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wykorzystania plików cookies przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sklepu.