Polityka prywatności serwisu Dompsa.pl

Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresem url www.dompsa.pl Właścicielem serwisu, Sprzedawcą oraz Administratorem Danych Osobowych jest MORGAN Katarzyna Markiewicz z siedzibą przy ul. Jana Kasprowicza 62, 01-871 Warszawa. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Sprzedawcy to kontakt@dompsa.pl. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na stronie Sklepu. Sklep wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie rozmów typu chat online
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Realizacja zamówionych usług
 • Windykacja należności
 • Prezentacja oferty lub informacji

Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach (Zamawiających) i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Sprzedawcy.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Sprzedawcę

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Sprzedawca, który posiada klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników. Sprzedawca okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. W celu ochrony danych Sprzedawca regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Sprzedawę do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze home.cpl. Dane rejestrowe firmy hostingowej: home.pl S.A ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin NIP 852-21-03-252 KRS 0000431335 REGON 811158242. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w kwocie 1.294.000 złotych w całości opłacony. Pod adresem https://home.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

Firma hostingowa:

 • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
 • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
 • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
 • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
 • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
 • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
 • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 • Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
 • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP,
 • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
 • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

Prawa użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator (Sprzedawca) ma prawo przekazywać Dane Osobowe użytkowników (Zamawiających) innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z nimi umowy sprzedaży lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia, kurierzy, 
 • operatorzy pocztowi, 
 • kancelarie prawne i windykatorzy, 
 • banki, 
 • operatorzy płatności, 
 • operatorzy systemu komentarzy, 
 • operatorzy rozwiązania typu chat online, 
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania Sklepu, 
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora (Sprzedawcy).

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np.o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec użytkownika interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Sklepu. W stosunku do użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora (Sprzedawcę) marketingu bezpośredniego. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Informacje w formularzach

Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Sklep może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).Sklep, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w Sklepie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Sklepem.

Istotne techniki marketingowe

Sprzedawca stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Sprzedawca nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Sprzedawca stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Sprzedawcy do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.Sprzedawca korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze Sklepu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Sprzedawca nie przekazuje bowiem od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Sprzedawca stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności rejestrowaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe. Sprzedawca stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Sklepu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Sprzedawcy.

Informacja o plikach cookies

Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Skleu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Sklepu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami: Edge, Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera Urządzenia mobilne: Android, Safari (iOS), Windows Phone

Przewiń do góry